działki Gdynia, gdyński ogród działkowy
działki Gdynia, gdyński ogród działkowy
Rodzinny Ogród Działkowy im. Mikołaja Reja w Gdyni
Rodzinny Ogród Działkowy im. Mikołaja Reja w Gdyni

ZAPROSZENIE NA
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE

 

                                                                                                

Zarząd ROD im. Mikołaja Reja w Gdyni zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze, które odbędzie się w dniu 15.03.2015 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących, 81-155 Gdynia, ul. Płk. Dąbka 207.                                                                                                                     _

  w I terminie godz. 10.00

 w II terminie godz. 10.30

 

Uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu.

 

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 7.03.2015 r., w godz. 10.00-13.00 w Biurze Zarządu. 

Uwaga!

21.02.2015 kasa ogrodu będą nieczynne.

OPŁATY NA UTRZYMANIE ROD W 2014 ROKU

 

1.Opłata na rzecz ogrodu        0,60 zł. za 1 m² powierzchni działki,

2. Składka członkowska          0,19 zł. za 1 m² powierzchni działki,

3. Opłata energetyczna           15,00 zł. od każdej działki w ogrodzie,

4.Remont sieci elektrycznej     4,20 zł. od każdej działki w ogrodzie;

 

OPŁATY W PUNKTACH 1-4 NALEŻY WPŁACAĆ NA KONTO BANKOWE LUB DO KASY OGRODU W TERMINIE DO DNIA 31 MAJA 2014 ROKU

 

5. Użytkownicy każdej działki powinni do końca października przepracować 4 godziny na rzecz ogrodu. W przypadku niemożliwości wykonania pracy, działkowiec obowiązany jest do wniesienia ekwiwalentu za niewykonane prace wysokości 15,00 zł.za godzinę DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU.

 

6. Cena energii elektrycznej  -  0,57 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 21/2014

Zarządu ROD im. Mikołaja Reja z dnia 04.04.2014r.

 

ZASADY WJAZDU POJAZDÓW MECHANICZNYCH NA TEREN OGRODU

 1. W miesiącu kwiecień, maj, wrzesień i październik w określone czwartki, bramy ogrodu nr 1 i nr 3 będą otwarte od godz. 10.00 do godz. 18.00. Prawo wjazdu na teren ogrodu, na czas załadunku i wyładunku mają pojazdy mechaniczne dowożące do działki materiały itp. o łącznej masie z ładunkiem do 3,5 tony.
 2. Prawo wjazdu na podstawie wydanej przez zarząd ROD przepustki mają osoby na skutek stwierdzonej urzędowo niepełnosprawności powodującej trudności z samodzielnym poruszaniem się i parkowania pojazdów na terenie swojej działki. Parkowanie pojazdów na alejkach ogrodu jest niedozwolone.
 • Pojazdy, którymi poruszają się osoby niepełnosprawne po terenie ogrodu muszą mieć umieszczoną w widocznym miejscu przepustkę na wjazd.
 • Przepustki na wjazd pojazdami mechanicznymi osób niepełnosprawnych ważne są do 31 października 2014 roku.
 • Osoby niepełnosprawne, którym będą wydawane klucze do bram wjazdowych, przed odbiorem kluczy powinny wpłacić do kasy ogrodu kaucję za klucz w wysokości 20 zł, to jest równowartość klucza, która będzie wypłacona osobie po zwróceniu klucza do biura zarządu ROD w terminie do dnia 15 listopada. Po tym terminie w przypadku nie dokonania zwrotu klucza, klucz będzie uznany przez zarząd ROD jako zagubiony a wpłacona kaucja za klucz nie będzie podlegać zwrotowi.
 • Zabrania się wjazdu na teren ogrodu quadami.

 

W przypadku uzasadnionej potrzeby wjazdu na teren ogrodu w miesiącach czerwiec, lipiec oraz sierpień pojazdów mechanicznych w celu dowiezienia do działki towaru należy z odpowiednim wyprzedzeniem uzgodnić godzinę wjazdu z gospodarzem ogrodu. Wjazdy te będą możliwe tylko we wtorki i czwartki od godz. 10.00 do 16.00.

 

UWAGA:

W czasie długotrwałych lub ulewnych deszczy oraz gdy alejki ogrodu będą rozmoknięte wjazdy na teren ogrodu będą wstrzymane.

 

Zarząd ROD im. Mikołaja Reja

Od dnia 05.04.2014r. biuro i kasa ogrodu czynne w soboty

od 10:00 do 13:00.

Rodzinny Ogród Działkowy

im. Mikołaja Reja w Gdyni

ul. Zielona 31

81-112 Gdynia

 

 

Szanowny Pan

Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

W nawiązaniu do listu Związku Miast Polskich skierowanym do Pana Prezydenta w dniu 20 grudnia 2013 r., w którym to Prezes Związku sugeruje skierowanie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjnego z uwagi na wątpliwości konstytucyjne co do zapisów, Walne Zebranie Sprawozdawcze Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Mikołaja Reja
w Gdyni obradujące w dniu 29 marca 2014 roku, wyraża swoje odmienne stanowisko.

Obywatelski projekt ustawy w zakresie polskiego ogrodnictwa działkowego przeszedł na przestrzeni 18 miesięcy trudną batalię o jego uchwalenie i wejście w życie.Przyjęte nowe rozwiązania prawne w zakresie funkcjonowania ogrodów działkowych to szeroki kompromis poparty przezblisko milion obywateli, którym bliska jest sprawa funkcjonowania tych terenów. Nowe regulacje zabezpieczają prawa działkowców realizując jednocześnie wyrok Trybunału Konstytucyjnego
z 11 lipca 2012 r.

Uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawa jest wielkim sukcesem działkowców i potwierdzeniem ogromnej troski o zachowanie idei ogrodnictwa działkowego w całym kraju. Większość zastrzeżeń zgłoszonych przez Związek Miast Polskich na etapie prac sejmowych
i senackich została w ostatecznym tekście ustawy uwzględniona. Naszym zdaniem, obawa
o ograniczeniu praw właścicielskich gminy odnośnie terenów zajętych przez ogrody działkowe – nie jest zasadna! Obywatelska ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych zabezpiecza ogrody przed masową likwidacją z jednoczesnym uwzględnieniem własności gminnej, przez co nie znajdujemy uzasadnienia do wniosku skierowanego przez Związek Miast Polskich do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Przewodnicząca Walnego Zebrani       Prezes Zarządu ROD im. M. Reja               Danuta Sompolińska                                 Tadeusz Sakowicz

 

 

Gdynia, 29 marca 2014 r.

Gdynia, 17.10.2013 r.

 

INFORMACJA  OCHRONY ŚRODOWISKA

URZĘDU MIASTA GDYNIA

 

Rodzinny Ogród Działkowy im. Mikołaja Reja w Gdyni

 

 

Gruz

 

Wydział Środowiska w odpowiedzi na skargi dotyczące nawożonego gruzu na teren ROD w Gdyni, w toku postępowania wyjaśniającego oraz przeprowadzonej wizji w dniu 17.10.2013 r. informuje :

 1. Zgodnie z przedłożonymi dokumentami wytwórcą gruzu jest firma TOMI Sp. z o.o., która oświadczyła, że produkt o nazwie KRUSZBET wytwarzany jest poprzez pokruszenie materiału uzyskanego z odpadów produkcyjnych kostki brukowej, krawężników, płyt drogowych, kręgów betonowych itp.,
 2. Przedłożone zostały dokumenty świadczące o przekazaniu firmie TOMI Sp. z o.o. wybrakowanych wyrobów od producenta ww. elementów.
 3. Firma TOMI Sp. z o.o. jak i producent elementów betonowych posiadają właściwe
  i obowiązujące zezwolenia wynikające z ustawy o odpadach. (Dz.U. nr 21 z 2013 r.).
 4. Zgodnie z pkt 45 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19.12.2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, dopuszcza wykorzystanie odpadu typu zmieszane odpady z betonu, gruzu(…) do utwardzenia powierzchni.

PROSIMY DZIAŁKOWCÓW O NIE WRZUCANIE DO KONTENERÓW ELEKTROSPRZĘTU, MEBLI, GAŁĘZI, TRAWY ORAZ OPON I ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

 

Zarząd ROD im. Mikołaja Reja

Gdynia 11.05.2013r.

 

ZASTANÓWMY SIĘ CO WYRZUCAMY DO KONTENERÓW NA ŚMIECI, ILE TO KOSZTUJE NAS WSZYSTKICH, DLACZEGO OBCIĄŻAMY NIEUZASADNIONYMI KOSZTAMI NASZYCH SĄSIADÓW.

 

Zarząd ROD prosi o nie wrzucanie do kontenerów określonych śmieci, prosi w interesie wszystkich działkowców naszego ogrodu. To nie jest żadne zarządzenie kogokolwiek z Zarządu ROD. Gospodarka odpadami w naszym kraju jest prawnie regulowana i to nam wystarcza. Odwołujemy się do Państwa jako ogrodowej zbiorowości, która stanowi   wspólnotę w pierwszym rzędzie dbającą o naturalne środowisko, ale kiedy przyjrzymy się bardziej szczegółowo naszemu postępowaniu, to możemy być zaskoczeni tym, że potrafimy również temu środowisku nieźle zaszkodzić - bywa - nie zdając sobie sprawy z tego faktu. Spróbujmy zatem co nieco wyjaśnić. Zacznijmy od ZSEiE.

ZSEiE to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, nieprawidłowo składowany lub samodzielnie rozmontowany może stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i co za tym idzie dla każdego
z nas. Niestety wiele osób nie wie o tym jakie ma obowiązki. Ustawa o ZSEiE obowiązuje w Polsce od lipca 2005 roku jednak wciąż wiele osób w Polsce nie wie dokładnie jak postępować ze zużytym sprzętem oświetleniowym, AGD, RTV czy IT. Tymczasem odpowiedzialność spoczywa na producentach i importerach takich urządzeń, jak i ich użytkownikach. Podpowiadamy więc jak zgodnie z obowiązującym prawem pozbyć się elektrośmieci. Warto wiedzieć co można i należy zrobić ze zużytym sprzętem:

 • oddać do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • oddać do zakładu przetwarzania lub do organizacji odzysku sprzętu elektrycznego elektronicznego;
 • odstawić do punktu skupu złomu, pod warunkiem, że ten punkt jest wpisany do rejestru zbierających zużyty sprzęt;
 • odnieść do sklepu – przy okazji zakupu nowego urządzenia;
 • zostawić w punkcie napraw sprzętu AGD/RTV;
 • pozostawić na zbiórce zużytego sprzętu organizowanych przez instytucje i stowarzyszenia ekologiczne, magistrat miasta czy hipermarkety.
 • nigdy nie wrzucać do pojemników na śmieci w naszym ogrodzie!

 

Gałęzie, trawa, chwasty i inne odpady organiczne z naszych działek nie powinny trafiać na wysypisko, ponieważ powinny być poddane kompostowaniu i zostać wykorzystane jako cenny nawóz. Tu warto przypomnieć o zapisie w § 105 pkt. 1 regulaminu ROD, który zobowiązuje użytkownika do wyposażenia działki w kompostownik, natomiast zgodnie z zapisem § 133 pkt. 2 regulaminu ROD zabrania się wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych.

Meble, materace, tapczany to tzw. śmieci wielkogabarytowe, które powinny być usuwane przez użytkownika działki na jego koszt, a nie na koszt całej społeczności ogrodu.

Odpady niebezpieczne można nieodpłatnie dostarczyć powstające odpady szczególnie niebezpieczne dla środowiska, tj.: farby, lakiery, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, a także lampy fluorescencyjne (świetlówki), baterie i akumulatory. Najbliższy punkt Gdynia-Pogórze, ul. Żeliwna 3 - czynny we wtorki i czwartki w godzinach 14:00-17:00 oraz w soboty w godzinach 11:00-15:00.

Opony nie powinny znaleźć się na działce. Podlegają selektywnej zbiórce w miejscu zamieszkania.

 

Zarząd ROD im. Mikołaja Reja

DZIAŁAJMY  DLA DOBRA NASZEGO OGRODU

 

W celu udoskonalenia funkcjonowania naszego ogrodu zapraszamy wszystkich działkowców, którzy mają dobre pomysły do dialogu i współpracy z Zarządem. Każda uwaga i sugestia z Państwa strony jest dla nas cenna. Zastanówmy się wszyscy jak ograniczyć koszty funkcjonowania ogrodu. Zarząd działa w sposób otwarty, natomiast krążące w ogrodzie insynuacje i plotki próbują podważać fakty.

 

Nie mamy tajemnic. Działamy dla dobra działkowców i ogrodu, każdy działkowiec może sprawdzić osobiście działalność Zarządu i oceniać jego działania w oparciu o fakty i dokumenty, może zwracać się o stosowne wyjaśnienia do Komisji Rewizyjnej. Chcemy prowadzić rzeczowy dialog ze wszystkimi, którzy mają chęć cokolwiek pozytywnego uczynić dla naszego ogrodu.

 

 

Zarząd ROD im. Mikołaja Reja

INFORMACJA O ZASADACH GOSPODARKI ODPADAMI

PO 1 LIPCA 2013 ROKU

 

 

Przedstawiamy Państwu odpowiedź Urzędu Miasta Gdyni:

Aktualnie, na gruncie nowych przepisów mogę poinformować, iż Rodzinne Ogrody Działkowe w zakresie utrzymania czystości i porządku funkcjonować będą na dotychczasowych zasadach tzn. podpisywać indywidualne umowy z firmami wywozowymi na odbieranie odpadów komunalnych. Umowa musi uwzględniać odbieranie odpadów w sposób selektywny. Zasady zbierania odpadów na terenie Gdyni zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Wymóg ten obowiązuje od 1 stycznia 1997 roku. Obowiązek ten właściciel nieruchomości może zrealizować w dowolny sposób: kupując pojemniki lub dzierżawiąc je od zewnętrznej firmy. Aktualnie powszechne jest dzierżawienie pojemników od firmy, która odbiera odpady. W umowie na odbieranie odpadów określa się, że firma podstawia pojemniki, a właściciel nieruchomości za ich użytkowanie płaci dzierżawę. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby po 1.07.2013 r. sytuacja w tym zakresie pozostała identyczna. Za mycie pojemników, a więc utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym jest zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 odpowiedzialny właściciel nieruchomości. Podobnie jak wyposażenie nieruchomości w pojemniki, mycie pojemników można w drodze umowy zlecić firmie, która dostarcza pojemniki.

W przypadku osób, które wbrew zasadom zamieszkują na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, będą one traktowane jak każdy inny mieszkaniec prowadzący gospodarstwo domowe i rozliczane na tych samych zasadach. Osoby te winny złożyć deklarację, której wzór określa uchwała Rady Miasta, a następnie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca wnosić stosowną opłatę bezpośrednio do Urzędu Miasta Gdyni bez pośrednictwa Zarządów ROD. Osoby takie będą również zobowiązane do zapewnienia we własnym zakresie pojemników na odpady, które będą opróżniane przez firmę wyłonioną w przetargu i opłacaną przez miasto.

Naczelnik Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni

stat4u

Gdzie nas znaleźć:

 

Rodzinny Ogród Działkowy im. Mikołaja Reja w Gdyni

ul. Zielona 31

81-112 Gdynia

 

Biuro czynne:

Soboty od 10:00 do 13:00

Tel/fax:

58 625-48-82

Email:

biuro@rod-mikolajareja-gdynia.pl

Kasa czynna:

Soboty od 10.00 do 13.00

Magazyn czynny:

Czwartki i soboty od 09.00 do 13.00

 

Telefon do spraw technicznych: 

Henryk Taczkowski

510-640-042


Gospodarze ogrodu:

Edward Wasiołek

500-323-119

Piotr Gołowacz

793-923-031

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Rodzinny Ogród Działkowy im. Mikołaja Reja w Gdyni