działki Gdynia, gdyński ogród działkowy
działki Gdynia, gdyński ogród działkowy
Rodzinny Ogród Działkowy im. Mikołaja Reja w Gdyni
Rodzinny Ogród Działkowy im. Mikołaja Reja w Gdyni
  1. Opłata ogrodowa – 1,06 zł za 1 m2 powierzchni działki

 

   OPŁATY NALEŻY WPŁACAĆ NA KONTO BANKOWE

   NR 58 1440 1387 0000 0000 1469 7608

   LUB WYJĄTKOWO DO KASY OGRODU
   W TERMINIE DO DNIA 31 MAJA 2015 ROKU

 

   Np. opłata za działkę 300 m2 wynosi 318,00 zł

   *Jeżeli działkowicz nie jest członkiem PZD pomniejsza opłatę       ogrodową o 6,00 zł.

 

  1.  Cena energii elektrycznej – 0,57 zł za 1 kWh

I N F O R M A C J A

 

Od 01 kwietnia 2015r. uruchamiamy sieć wodociągową
i zaopatrywanie działek w wodę.

 

 

Zwracamy się do wszystkich użytkowników działek, aby wykonali przegląd instalacji wodnej na swoich działkach, sprawdzili czy jest dostęp do zaworu głównego, naprawili uszkodzenia instalacji oraz zakręcili zawory czerpalne.

Próbne uruchomienie dostawy wody planujemy
w dniu 28 marca  od godz. 11.00.

 

Termin uruchomienia jest oczywiście uwarunkowany sprawnością instalacji wodnej.

 

Zarząd ROD im. Mikołaja Reja

 

Zarząd ROD informuje, że od roku 2015, zgodnie ze Statutem PZD, zniesione zostały prace społeczne na rzecz ogrodu.

 

Każdy działkowicz może uczestniczyć w pracach pielęgnacyjnych ogrodu oraz bieżącej konserwacji na umowę zlecenie

otrzymując wynagrodzenie w kwocie 15 zł brutto

za przepracowaną godzinę.

Uwaga!

04.04.2015r. kasa i biuro ogrodu będą nieczynne.

Najbliższe szkolenia dla kandydatów na działkowców:

 

Szkolenie dwuczęściowe:

 

I. 8.04.2015 r. (środa) godz. 15:30

w siedzibie PZD OZ Gdańsk - Grunwaldzka 100/102

II. 9.04.2015 r. (czwartek) godz. 15:30

w siedzibie PZD OZ Gdańsk – Grunwaldzka 100/102

 

 

Prośba o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne – (58) 345-13-47

Od dnia 05.03.2015r. magazyn ogrodu czynny w czwartki i soboty od 09:00 do 13:00.

PROSIMY DZIAŁKOWCÓW O NIE WRZUCANIE DO KONTENERÓW ELEKTROSPRZĘTU, MEBLI, GAŁĘZI, TRAWY ORAZ OPON I ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

 

Zarząd ROD im. Mikołaja Reja

Gdynia 11.05.2013r.

 

ZASTANÓWMY SIĘ CO WYRZUCAMY DO KONTENERÓW NA ŚMIECI, ILE TO KOSZTUJE NAS WSZYSTKICH, DLACZEGO OBCIĄŻAMY NIEUZASADNIONYMI KOSZTAMI NASZYCH SĄSIADÓW.

 

Zarząd ROD prosi o nie wrzucanie do kontenerów określonych śmieci, prosi w interesie wszystkich działkowców naszego ogrodu. To nie jest żadne zarządzenie kogokolwiek z Zarządu ROD. Gospodarka odpadami w naszym kraju jest prawnie regulowana i to nam wystarcza. Odwołujemy się do Państwa jako ogrodowej zbiorowości, która stanowi   wspólnotę w pierwszym rzędzie dbającą o naturalne środowisko, ale kiedy przyjrzymy się bardziej szczegółowo naszemu postępowaniu, to możemy być zaskoczeni tym, że potrafimy również temu środowisku nieźle zaszkodzić - bywa - nie zdając sobie sprawy z tego faktu. Spróbujmy zatem co nieco wyjaśnić. Zacznijmy od ZSEiE.

ZSEiE to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, nieprawidłowo składowany lub samodzielnie rozmontowany może stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i co za tym idzie dla każdego
z nas. Niestety wiele osób nie wie o tym jakie ma obowiązki. Ustawa o ZSEiE obowiązuje w Polsce od lipca 2005 roku jednak wciąż wiele osób w Polsce nie wie dokładnie jak postępować ze zużytym sprzętem oświetleniowym, AGD, RTV czy IT. Tymczasem odpowiedzialność spoczywa na producentach i importerach takich urządzeń, jak i ich użytkownikach. Podpowiadamy więc jak zgodnie z obowiązującym prawem pozbyć się elektrośmieci. Warto wiedzieć co można i należy zrobić ze zużytym sprzętem:

  • oddać do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
  • oddać do zakładu przetwarzania lub do organizacji odzysku sprzętu elektrycznego elektronicznego;
  • odstawić do punktu skupu złomu, pod warunkiem, że ten punkt jest wpisany do rejestru zbierających zużyty sprzęt;
  • odnieść do sklepu – przy okazji zakupu nowego urządzenia;
  • zostawić w punkcie napraw sprzętu AGD/RTV;
  • pozostawić na zbiórce zużytego sprzętu organizowanych przez instytucje i stowarzyszenia ekologiczne, magistrat miasta czy hipermarkety.
  • nigdy nie wrzucać do pojemników na śmieci w naszym ogrodzie!

 

Gałęzie, trawa, chwasty i inne odpady organiczne z naszych działek nie powinny trafiać na wysypisko, ponieważ powinny być poddane kompostowaniu i zostać wykorzystane jako cenny nawóz. Tu warto przypomnieć o zapisie w § 105 pkt. 1 regulaminu ROD, który zobowiązuje użytkownika do wyposażenia działki w kompostownik, natomiast zgodnie z zapisem § 133 pkt. 2 regulaminu ROD zabrania się wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych.

Meble, materace, tapczany to tzw. śmieci wielkogabarytowe, które powinny być usuwane przez użytkownika działki na jego koszt, a nie na koszt całej społeczności ogrodu.

Odpady niebezpieczne można nieodpłatnie dostarczyć powstające odpady szczególnie niebezpieczne dla środowiska, tj.: farby, lakiery, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, a także lampy fluorescencyjne (świetlówki), baterie i akumulatory. Najbliższy punkt Gdynia-Pogórze, ul. Żeliwna 3 - czynny we wtorki i czwartki w godzinach 14:00-17:00 oraz w soboty w godzinach 11:00-15:00.

Opony nie powinny znaleźć się na działce. Podlegają selektywnej zbiórce w miejscu zamieszkania.

 

Zarząd ROD im. Mikołaja Reja

DZIAŁAJMY  DLA DOBRA NASZEGO OGRODU

 

W celu udoskonalenia funkcjonowania naszego ogrodu zapraszamy wszystkich działkowców, którzy mają dobre pomysły do dialogu i współpracy z Zarządem. Każda uwaga i sugestia z Państwa strony jest dla nas cenna. Zastanówmy się wszyscy jak ograniczyć koszty funkcjonowania ogrodu. Zarząd działa w sposób otwarty, natomiast krążące w ogrodzie insynuacje i plotki próbują podważać fakty.

 

Nie mamy tajemnic. Działamy dla dobra działkowców i ogrodu, każdy działkowiec może sprawdzić osobiście działalność Zarządu i oceniać jego działania w oparciu o fakty i dokumenty, może zwracać się o stosowne wyjaśnienia do Komisji Rewizyjnej. Chcemy prowadzić rzeczowy dialog ze wszystkimi, którzy mają chęć cokolwiek pozytywnego uczynić dla naszego ogrodu.

 

 

Zarząd ROD im. Mikołaja Reja

INFORMACJA O ZASADACH GOSPODARKI ODPADAMI

PO 1 LIPCA 2013 ROKU

 

 

Przedstawiamy Państwu odpowiedź Urzędu Miasta Gdyni:

Aktualnie, na gruncie nowych przepisów mogę poinformować, iż Rodzinne Ogrody Działkowe w zakresie utrzymania czystości i porządku funkcjonować będą na dotychczasowych zasadach tzn. podpisywać indywidualne umowy z firmami wywozowymi na odbieranie odpadów komunalnych. Umowa musi uwzględniać odbieranie odpadów w sposób selektywny. Zasady zbierania odpadów na terenie Gdyni zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Wymóg ten obowiązuje od 1 stycznia 1997 roku. Obowiązek ten właściciel nieruchomości może zrealizować w dowolny sposób: kupując pojemniki lub dzierżawiąc je od zewnętrznej firmy. Aktualnie powszechne jest dzierżawienie pojemników od firmy, która odbiera odpady. W umowie na odbieranie odpadów określa się, że firma podstawia pojemniki, a właściciel nieruchomości za ich użytkowanie płaci dzierżawę. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby po 1.07.2013 r. sytuacja w tym zakresie pozostała identyczna. Za mycie pojemników, a więc utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym jest zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 odpowiedzialny właściciel nieruchomości. Podobnie jak wyposażenie nieruchomości w pojemniki, mycie pojemników można w drodze umowy zlecić firmie, która dostarcza pojemniki.

W przypadku osób, które wbrew zasadom zamieszkują na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, będą one traktowane jak każdy inny mieszkaniec prowadzący gospodarstwo domowe i rozliczane na tych samych zasadach. Osoby te winny złożyć deklarację, której wzór określa uchwała Rady Miasta, a następnie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca wnosić stosowną opłatę bezpośrednio do Urzędu Miasta Gdyni bez pośrednictwa Zarządów ROD. Osoby takie będą również zobowiązane do zapewnienia we własnym zakresie pojemników na odpady, które będą opróżniane przez firmę wyłonioną w przetargu i opłacaną przez miasto.

Naczelnik Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni

stat4u

Gdzie nas znaleźć:

 

Rodzinny Ogród Działkowy im. Mikołaja Reja w Gdyni

ul. Zielona 31

81-112 Gdynia

 

Biuro czynne:

Soboty od 10:00 do 13:00

Tel/fax:

58 625-48-82

Email:

biuro@rod-mikolajareja-gdynia.pl

Kasa czynna:

Soboty od 10.00 do 13.00

Magazyn czynny:

Czwartki i soboty od 09.00 do 13.00

 

Telefon do spraw technicznych: 

Henryk Taczkowski

510-640-042


Gospodarze ogrodu:

Edward Wasiołek

500-323-119

Franciszek Urbanowicz

505-091-135

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Rodzinny Ogród Działkowy im. Mikołaja Reja w Gdyni