działki Gdynia, gdyński ogród działkowy
działki Gdynia, gdyński ogród działkowy
Rodzinny Ogród Działkowy im. Mikołaja Reja w Gdyni
Rodzinny Ogród Działkowy im. Mikołaja Reja w Gdyni

Dzień Działkowca  2016

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Mikołaja Reja informuje,

iż w dniu 27 sierpnia 2016 roku na uroczystości Dnia Działkowca zbierane będą plony owoców i warzyw z naszych działek, które przekażemy Hospicjum dla Dzieci im. Św. Wawrzyńca w Gdyni.

Prosimy o przynoszenie najpiękniejszych okazów do Zarządu do godz. 11.00.

Informujemy także o planowanym w tym dniu przeprowadzeniu

kwesty pieniężnej wspomagającej funkcjonowanie tegoż Hospicjum.

Wolontariusze będą u nas w godz.: 12.30–16.30.

Dziękujemy Działkowcom za włączenie się do tej pięknej akcji.

Ograniczenie prędkości

Na terenie całego ogrodu działkowego obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km na godzinę.
Zarząd zakupił i zamontował oznakowanie na obu bramach wjazdowych. Działkowiczów uprasza się o przestrzeganie ograniczenia dla naszego wspólnego dobra.
Osobom nie stosującym się do ograniczenia będą odbierane klucze do bram i upoważnienia do wjazdu.

Szanowni działkowicze!

Użytkownicy innych ogrodów w naszym rejonie co jakiś czas zostawiają swoje śmieci poza terenem swojego ogrodu (przy ulicy).
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Mikołaja Reja kategorycznie przypomina o absolutnym zakazie tego typu praktyk. Śmieci należy zostawiać w kontenerach, a te których nie wolno wrzucać do wystawionych kontenerów (np. zużyty sprzęt RTV i AGD, niepotrzebne meble, itd) należy usuwać z terenu Ogrodu i utylizować we własnym zakresie zgodnie z obowiązujacymi przepisami.

Biuro Zarządu
w dniach 30.07.2016 r. i 6.08.2016 r.
będzie nieczynne


Kasa Zarządu w dniu 20.08.2016 r.
będzie nieczynna

Szczegóły najbliższych szkoleń dla kandydatów na działkowców,
Okręgowy Zarząd PZD w Gdańsku podaje telefonicznie
pod numerem telefonu 58-341-75-25 w. 109 lub 108.

Wymiana uszkodzonych zasuw

W 2015 r. nastąpiło rozszczelnienie jednej z zasuw odcinających wodę doprowadzaną do poszczególnych rejonów naszego ogrodu. Woda wylewała się na aleję Reja. Po rozkopaniu ziemi okazało się, że uszkodzone są dławice 2 z 3 zasuw. W trakcie inspekcji stwierdzono też, że na jednej z nitek wodociągu nie ma wcale zasuwy.
Ponieważ te elementy systemu nawadniania miały ponad 30 lat nie udało się wymienić uszkodzonych dławic. Podjęto próbę uszczelnienia. Próba ta nie dała zadowalających rezultatów. Ze względu na trwający sezon nawadniania decyzję o wymianie odłożono.
Na początku 2016 r. przed uruchomieniem hydroforni zarząd ROD podjął decyzję o wymianie 2 zasuw.
W trakcie prac wykonano także ocenę stanu technicznego 3 zasuwy. Jej stan techniczny oceniono jako zły. Po analizie stanu finansów zarząd podjął decyzję o wymianie 3 zasuwy i zamontowaniu 4 - brakującej.
Prace zakończono przed sezonem nawadniania.

K O N K U R S

 

Zarząd ROD im. M. Reja w Gdyni ogłasza czwartą edycję konkursu dla

działkowiczów na najlepiej zagospodarowaną działkę w następujących

kategoriach:

 • działka rekreacyjna
 • działka ogrodnicza (uprawna)
 • działka ogrodniczo-rekreacyjna

Celem konkursu jest wyłonienie zwycięzców w proponowanych kategoriach oraz promowanie ciekawych pomysłów i rozwiązań.

Ocenie będą podlegać:

1. PROJEKT TECHNICZNY

altana, kompostownik, ogrodzenie, kącik wypoczynkowy, trejaże, pergole, zbiornik wodny (oczko), tarasy, ścieżki, cieplarnie, rabaty kwiatowe, warzywnik, drzewa owocowe, krzewy ozdobne

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgłoszenia do udziału w konkursie można składać elektronicznie, telefonicznie lub osobiście w biurze Zarządu do 30 CZERWCA 2016 ROKU.

Po rozstrzygnięciu konkursu nastąpi wręczenie nagród w czasie organizowanej uroczystości z okazji Dnia Działkowca.

 

Załącznik nr 1
do Uchwały z dnia 15.04.2016 r. nr 25/2016
Zarządu ROD im. Mikołaja Reja

 

TERMINY OTWARTYCH BRAM W 2016 ROKU

 

Na podstawie § 69 regulaminu ROD dopuszcza się wjazd na teren ogrodu pojazdów mechanicznych dowożących do działki materiały itp.

W związku z powyższym informujemy Państwa, że na teren ogrodu mogą wjeżdżać pojazdy mechaniczne o masie wraz z ładunkiem nie przekraczającym 3,5 tony, tylko na czas trwania załadunku lub wyładunku.

Zarząd określił terminy i czas otwarcia bram ogrodu w 2016 r. z zastrzeżeniem, że wjazd nie będzie możliwy przy rozmokłych alejkach i w czasie ulewnych lub długotrwałych opadów deszczu.

Bramy będą otwierane w okresie od 14.04.2016 r. do 28.10.2016 r. w czwartki od godz. 10.00 do godz. 18.00 (za wyjątkiem przypadających w te dni wolnych od pracy dni świątecznych).

W uzasadnionych przypadkach możliwe będą wjazdy we wtorki w godz. od 10.00 do 16.00, po uprzednim uzgodnieniu godziny wjazdu z gospodarzem.

Załącznik nr 2
do Uchwały z dnia 15.04.2016 r. nr 25/2016
Zarządu ROD im. Mikołaja Reja

ZASADY WJAZDU POJAZDÓW MECHANICZNYCH
NA TEREN OGRODU

 

 1. W miesiącach kwiecień – październik w określone czwartki, bramy ogrodu nr 1 i nr 3 będą otwarte od godz. 10.00 do godz. 18.00. Prawo wjazdu na teren ogrodu, na czas załadunku i wyładunku mają pojazdy mechaniczne dowożące do działki materiały o łącznej masie z ładunkiem do 3,5 tony.
 2. Prawo wjazdu na podstawie wydanej przez zarząd ROD przepustki mają osoby na skutek stwierdzonej urzędowo niepełnosprawności powodującej trudności z samodzielnym poruszaniem się i parkowania pojazdów na terenie swojej działki. Parkowanie pojazdów na alejkach ogrodu jest niedozwolone.
 • Pojazdy, którymi poruszają się osoby niepełnosprawne po terenie ogrodu muszą mieć umieszczoną w widocznym miejscu przepustkę na wjazd.
 • Przepustki na wjazd pojazdami mechanicznymi osób niepełnosprawnych ważne będą do 31 października 2016 roku.
 • Osoby niepełnosprawne, którym będą wydawane klucze do bram wjazdowych, przed odbiorem kluczy powinny wpłacić do kasy ogrodu kaucję za klucz w wysokości 25 zł, to jest równowartość klucza; która będzie wypłacona osobie po zwróceniu klucza do biura zarządu ROD w terminie do dnia 15 listopada. Po tym terminie w przypadku nie dokonania zwrotu klucza, klucz będzie uznany jako zagubiony a wpłacona kaucja za klucz nie będzie podlegać zwrotowi.
 • Zabrania się wjazdu na teren ogrodu quadami.

W przypadku uzasadnionej potrzeby wjazdu na teren ogrodu w miesiącach czerwiec, lipiec oraz sierpień pojazdów mechanicznych w celu dowiezienia do działki towaru należy z odpowiednim wyprzedzeniem uzgodnić godzinę wjazdu z gospodarzem ogrodu. Wjazdy te będą możliwe we wtorki od godz. 10.00 do 16.00.

UWAGA:

W czasie długotrwałych lub ulewnych deszczy oraz gdy alejki ogrodu będą rozmoknięte wjazdy na teren ogrodu będą wstrzymane.

Zarząd ROD im. Mikołaja Reja informuje wszystkich działkowców o planowanym przeglądzie działek w dniu 21 maja 2016 r.

Przedmiotem oględzin będzie problem zagospodarowania

i porządek na działkach oraz informacja dotycząca żywopłotów

i innych nasadzeń na alejkach.

Zarząd ROD im. Mikołaja Reja zawiadamia działkowców, że w każdą sobotę od 30 kwietnia 2016 r. do 27 sierpnia 2016 r. odbywać się będą w budynku Zarządu dyżury instruktorów ogrodowych dotyczące zagospodarowania i funkcjonowania działek.

 

Zapraszamy osoby zainteresowane w/w problematyką do skorzystania z pomocy.

 1. Opłata ogrodowa1,06 zł za 1 m2 powierzchni działki

OPŁATY NALEŻY WPŁACAĆ NA KONTO BANKOWE

NR 58 1440 1387 0000 0000 1469 7608

LUB WYJĄTKOWO DO KASY OGRODU
W TERMINIE DO DNIA 31 MAJA 2016 ROKU

 

Np. opłata za działkę 300 m2 wynosi 318,00 zł

* Jeżeli działkowicz nie jest członkiem PZD
pomniejsza opłatę ogrodową o 6,00 zł.

 1. Cena energii elektrycznej0,57 zł za 1 kWh

Najbliższe szkolenia dla kandydatów na działkowców

 

Szkolenie dwuczęściowe w siedzibie PZD OZ Gdańsk - Grunwaldzka 100/102:

I. 11.05.2016 r. (środa) godz. 15:30

II. 12.05.2016 r. (czwartek) godz. 15:30

 

Prośba o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne – 58-345-13-47

MAGAZYN CZYNNY OD DNIA 03 MARCA 2016 R.

W CZWARTKI I SOBOTY OD 9.00 DO 13.00

Pragniemy zaprosić naszych działkowców do wzięcia udziału w wycieczkach tematycznych z możliwością zakupu krzewów ozdobnych.

Polisa Gwarancji Ubezpieczeniowej Turystycznej AXA
Wpis w Rejestrze Organizatorów i Pośredników Turystycznych nr. 345

 

 

OGRODY TEMATYCZNE

HORTULUS I HORTULUS SPECTABILIS

DOBRZYCA – MIELNO

 

30.06.2016

05.07.2016

 

7.00

Zbiórka w wyznaczonych punktach (do uzgodnienia).

Przejazd do Dobrzycy.

Zwiedzanie 28 różnych tematycznie ogrodów na terenie, których znajdują się: groty, jaskinie, platforma widokowa, oraz liczne elementy małej architektury: mosty, pergole, trejaże, fontanny, rzeźby. Łącznie zgromadzonych jest ponad 6 tysięcy gatunków i odmian roślin, w tym gatunki egzotyczne oraz unikalne. Ogrody zostały wielokrotnie nagrodzone, m.in. przez Polską Organizację Turystyczną.

 

20.00

Planowany przyjazd do Gdyni

 

Cena obejmuje: Przejazd autokarem, opłaty parkingowe, bilety do zwiedzanych obiektów, opłaty przewodników, opiekę pilota, obiad, ubezpieczenie NNW.

 

Koszt wycieczki został skalkulowany na 45 osób

 

KOSZT WYCIECZKI na 1 osobę: 140 zł (120 zł/os bez obiadu)

*EMMA TOUR, Tel. 501-250-790

 

Polisa Gwarancji Ubezpieczeniowej Turystycznej AXA
Wpis w Rejestrze Organizatorów i Pośredników Turystycznych nr. 345

 

 

Bliżej i więcej o ogrodach

 

 • Frank – Polskie Ogrody Ozdobne
 • Wirty – Ogród Dendrologiczny
 • Lubiki – szybkie grzybobranie

 

21.07.2016

02.08.2016

 

7.00

Zbiórka w wyznaczonych punktach (do uzgodnienia), przejazd i zwiedzanie z przewodnikiem najstarszego w Polsce Leśnego Ogrodu Dendrologicznego, Przejazd do Czarnej Wody, obiad. Przejazd do Lubik, godzinne grzybobranie (konkurs), słodki poczęstunek, ciepłe i zimne napoje. Przejazd do Franka, zwiedzanie na przestrzeni 2 ha: 8 ogrodów historycznych, 3 ogrodów współczesnych, ogrodu botanicznego i palmiarni. Możliwość zakupu sadzonek

 

20.00

Planowany przyjazd do Gdyni

 

Cena obejmuje: Przejazd autokarem, opłaty parkingowe, bilety do zwiedzanych obiektów, opłaty przewodników, opiekę pilota, obiad, słodki poczęstunek i kawa, ubezpieczenie NNW.

 

Koszt wycieczki został skalkulowany na 45 osób

 

KOSZT WYCIECZKI na 1 osobę: 115 zł

*EMMA TOUR, Tel. 501-250-790

 

OGŁOSZENIE

     

W związku ze zwiększoną ilością wrzucania opadających liści do kontenerów i ich wywozu, Zarząd ROD prosi o przetwarzanie ich w kompostownikach i wykorzystywanie do użyźniania gleby na działkach naszego Ogrodu. Dzięki temu zmniejszymy koszty wywozu śmieci w okresie jesiennym i podniesiemy jakość upraw naszych warzyw, owoców i kwiatów. Prosimy o dostosowanie się do naszej prośby.                                     

 

Zarząd ROD im. M. Reja pragnie poinformować wszystkich działkowców o zakończeniu inwestycji montażu dodatkowego zbiornika ciśnieniowego hydroforowego, który zwiększy wydajność pracy hydroforni. Zdjęcia w zakładce hydrofornia.

Informacja dot. eliminacji zagrożeń i zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych na lotnisku Oksywie i jego otoczeniu


W związku z przesłanym przez Dowództwo Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej pismem dot. zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych na lotnisku Oksywie oraz jego otoczeniu – Zarząd ROD im. Mikołaja Reja w Gdyni informuje o konieczności eliminacji wystąpienia zagrożeń ze strony:

 1. Ptaków, w tym gołębi;
 2. Dzikiej zwierzyny;
 3. Zdalnie sterowanych i wolno latających modeli szybowców, samolotów i rakiet;
 4. Balonów, lampionów, ogni sztucznych;
 5. Latawców, paralotni, lotni, itp.;
 6. Obiektów budowlanych;
 7. Drzew i krzewów.

W związku z tym:

 1. Zabrania się w otoczeniu lotniska, czyli w odległości do 5 km od jego granicy:
  1. Budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków,
  2. Hodowli ptaków mogących stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego;
 2. Zabrania się sadzenia i uprawy drzew i krzewów na działkach w rejonach podejść do lądowania mogących stanowić przeszkody lotnicze; obowiązek i koszt usunięcia drzew i krzewów obciąża właściciela lub inny podmiot władający nieruchomością.

Nieprzestrzeganie w/w zaleceń wynikających z obowiązującego prawa podlega karom w nim określonych – do kary pozbawienia wolności włącznie.

Szanowni działkowcy Alei Dębowej!

 

W związku z widoczną małą troską działkowców o segregację śmieci

w kontenerach i obok nich (duże gabaryty, szkło, śmieci nierozdrobnione, itp), Zarząd ROD zobowiązuje użytkowników

działek do większej staranności o porządek.

Prosimy również o reagowanie na niedbałość i beztroskę

niektórych osób.

OGŁOSZENIE

 

Zgodnie z § 33 pkt 1 i § 50 Regulaminu ROD zobowiązującego Zarząd do zapewnienia funkcjonowania ciągów komunikacyjnych umożliwiających dojazd karetek pogotowia ratunkowego i straży pożarnej w sytuacjach szczególnych, zarządza się co następuje:

 

 1. Usunięcie drzew rosnących na alejkach po uzyskaniu zgody Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta – o zgodę występuje Zarząd ROD.
 2. Przesadzenie krzewów rosnących w postaci żywopłotów przy działkach na własne działki lub przycinanie ich w taki sposób, aby zapewnić wymaganą szerokość alejki tj.3,50 m.
 3. Prosimy działkowców o usunięcie rosnących krzewów i roślin, które utrudniają dostęp do skrzynek energetycznych.

 

Termin wykonania powyższych zadań - do końca września 2015 roku.

 

Przypominamy również, iż wysokie drzewa iglaste rosnące na działkach należy usunąć występując w tej sprawie o wydanie zgody do Wydziału Ochrony Środowiska. Wcześniej prosimy zgłosić się do Zarządu ROD o pobranie wniosku o wycięcie, mapkę geodezyjną z zaznaczeniem lokalizacji drzewa i zgody na wycięcie.

Drogi Działkowcu!!!!

 

 • Jak doskonale wiesz od 2015 roku nie ma czynów społecznych;
 • Jeśli posiadasz działkę narożną i w związku z tym do tej pory zawsze w połowie odrabiałeś czyn, albo posiadałeś inną działkę do tej pory zwolnioną z czynu, od 2015 roku nie ma możliwości skorzystania z żadnych ulg i zwolnień;

 

Ponieważ jest wiele wątpliwości związanych z opłatami za działki, wyjaśniamy:

 

 • Jeżeli czyn został odrobiony za 2014 r. albo opłacony do końca października 2014 r., to w 2015 r. opłata za 300 m² działkę wynosi 318 zł;
 • Jeżeli czyn nie został odrobiony za 2014 r., ani nie opłacony do końca października 2014 roku, to w 2015 r. opłata za 300 m² działkę wynosi 318 zł + 60 zł;
 • Jeżeli czyn został odrobiony w 2014 r. za 2015 r., to w 2015 r. opłata za 300 m² działkę wynosi 318 zł – 60 zł (30 zł – dla działkowców z ulgą).
 • Jeżeli na potwierdzeniu wpłaty Ktoś ma doliczoną opłatę za czyn, to znaczy, że w ubiegłym roku nie rozliczył się z czynem.

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

Na podstawie Uchwały nr 8 z 2012 r. Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków ROD im. Mikołaja Reja w sprawie wysokości opłaty energetycznej

przypominamy, że:

 

opłatę za zużytą energię elektryczną działkowcy wnoszą minimalnie dwa razy w roku t.j. do 30 czerwca i 30 listopada.

 

W przypadku opóźnień w opłatach Zarząd Ogrodu pozbawia działkowicza energii elektrycznej.

 

Działkowicz, po uregulowaniu zaległości, dodatkowo ponosi koszty ponownego podłączenia (opłata manipulacyjna) w wysokości 50 zł, wpłacanych do kasy Zarządu Ogrodu.

UWAGA !!!!!

 

 

Bardzo prosimy o zgłaszanie się chętnych do pracy w naszym Ogrodzie (Rodzinny Ogród Działkowy im. Mikołaja Reja).

 

Pracy jest dużo – płaca 15 zł brutto za godzinę w oparciu o umowę zlecenia.

 

Chętnych proszę o zgłaszanie się do p. Gospodarza nr tel.: 500 323 119

Zarząd ROD informuje, że od roku 2015, zgodnie ze Statutem PZD, zniesione zostały prace społeczne na rzecz ogrodu.

 

Każdy działkowicz może uczestniczyć w pracach pielęgnacyjnych ogrodu oraz bieżącej konserwacji na umowę zlecenie

otrzymując wynagrodzenie w kwocie 15 zł brutto

za przepracowaną godzinę.

PROSIMY DZIAŁKOWCÓW O NIE WRZUCANIE DO KONTENERÓW ELEKTROSPRZĘTU, MEBLI, GAŁĘZI, TRAWY ORAZ OPON I ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Gdynia 11.05.2013 r.

 

ZASTANÓWMY SIĘ CO WYRZUCAMY DO KONTENERÓW NA ŚMIECI, ILE TO KOSZTUJE NAS WSZYSTKICH, DLACZEGO OBCIĄŻAMY NIEUZASADNIONYMI KOSZTAMI NASZYCH SĄSIADÓW.

 

Zarząd ROD prosi o nie wrzucanie do kontenerów określonych śmieci, prosi w interesie wszystkich działkowców naszego ogrodu. To nie jest żadne zarządzenie kogokolwiek z Zarządu ROD. Gospodarka odpadami w naszym kraju jest prawnie regulowana i to nam wystarcza. Odwołujemy się do Państwa jako ogrodowej zbiorowości, która stanowi   wspólnotę w pierwszym rzędzie dbającą o naturalne środowisko, ale kiedy przyjrzymy się bardziej szczegółowo naszemu postępowaniu, to możemy być zaskoczeni tym, że potrafimy również temu środowisku nieźle zaszkodzić - bywa - nie zdając sobie sprawy z tego faktu. Spróbujmy zatem co nieco wyjaśnić. Zacznijmy od ZSEiE.

ZSEiE to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, nieprawidłowo składowany lub samodzielnie rozmontowany może stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i co za tym idzie dla każdego
z nas. Niestety wiele osób nie wie o tym jakie ma obowiązki. Ustawa o ZSEiE obowiązuje w Polsce od lipca 2005 roku jednak wciąż wiele osób w Polsce nie wie dokładnie jak postępować ze zużytym sprzętem oświetleniowym, AGD, RTV czy IT. Tymczasem odpowiedzialność spoczywa na producentach i importerach takich urządzeń, jak i ich użytkownikach. Podpowiadamy więc jak zgodnie z obowiązującym prawem pozbyć się elektrośmieci. Warto wiedzieć co można i należy zrobić ze zużytym sprzętem:

 • oddać do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • oddać do zakładu przetwarzania lub do organizacji odzysku sprzętu elektrycznego elektronicznego;
 • odstawić do punktu skupu złomu, pod warunkiem, że ten punkt jest wpisany do rejestru zbierających zużyty sprzęt;
 • odnieść do sklepu – przy okazji zakupu nowego urządzenia;
 • zostawić w punkcie napraw sprzętu AGD/RTV;
 • pozostawić na zbiórce zużytego sprzętu organizowanych przez instytucje i stowarzyszenia ekologiczne, magistrat miasta czy hipermarkety.
 • nigdy nie wrzucać do pojemników na śmieci w naszym ogrodzie!

 

Gałęzie, trawa, chwasty i inne odpady organiczne z naszych działek nie powinny trafiać na wysypisko, ponieważ powinny być poddane kompostowaniu i zostać wykorzystane jako cenny nawóz. Tu warto przypomnieć o zapisie w § 105 pkt. 1 regulaminu ROD, który zobowiązuje użytkownika do wyposażenia działki w kompostownik, natomiast zgodnie z zapisem § 133 pkt. 2 regulaminu ROD zabrania się wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych.

Meble, materace, tapczany to tzw. śmieci wielkogabarytowe, które powinny być usuwane przez użytkownika działki na jego koszt, a nie na koszt całej społeczności ogrodu.

Odpady niebezpieczne można nieodpłatnie dostarczyć powstające odpady szczególnie niebezpieczne dla środowiska, tj.: farby, lakiery, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, a także lampy fluorescencyjne (świetlówki), baterie i akumulatory. Najbliższy punkt Gdynia-Pogórze, ul. Żeliwna 3 - czynny we wtorki i czwartki w godzinach 14:00-17:00 oraz w soboty w godzinach 11:00-15:00.

Opony nie powinny znaleźć się na działce. Podlegają selektywnej zbiórce w miejscu zamieszkania.

DZIAŁAJMY  DLA DOBRA NASZEGO OGRODU

 

W celu udoskonalenia funkcjonowania naszego ogrodu zapraszamy wszystkich działkowców, którzy mają dobre pomysły do dialogu i współpracy z Zarządem. Każda uwaga i sugestia z Państwa strony jest dla nas cenna. Zastanówmy się wszyscy jak ograniczyć koszty funkcjonowania ogrodu. Zarząd działa w sposób otwarty, natomiast krążące w ogrodzie insynuacje i plotki próbują podważać fakty.

 

Nie mamy tajemnic. Działamy dla dobra działkowców i ogrodu, każdy działkowiec może sprawdzić osobiście działalność Zarządu i oceniać jego działania w oparciu o fakty i dokumenty, może zwracać się o stosowne wyjaśnienia do Komisji Rewizyjnej. Chcemy prowadzić rzeczowy dialog ze wszystkimi, którzy mają chęć cokolwiek pozytywnego uczynić dla naszego ogrodu.

INFORMACJA O ZASADACH GOSPODARKI ODPADAMI

PO 1 LIPCA 2013 ROKU

 

 

Przedstawiamy Państwu odpowiedź Urzędu Miasta Gdyni:

Aktualnie, na gruncie nowych przepisów mogę poinformować, iż Rodzinne Ogrody Działkowe w zakresie utrzymania czystości i porządku funkcjonować będą na dotychczasowych zasadach tzn. podpisywać indywidualne umowy z firmami wywozowymi na odbieranie odpadów komunalnych. Umowa musi uwzględniać odbieranie odpadów w sposób selektywny. Zasady zbierania odpadów na terenie Gdyni zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Wymóg ten obowiązuje od 1 stycznia 1997 roku. Obowiązek ten właściciel nieruchomości może zrealizować w dowolny sposób: kupując pojemniki lub dzierżawiąc je od zewnętrznej firmy. Aktualnie powszechne jest dzierżawienie pojemników od firmy, która odbiera odpady. W umowie na odbieranie odpadów określa się, że firma podstawia pojemniki, a właściciel nieruchomości za ich użytkowanie płaci dzierżawę. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby po 1.07.2013 r. sytuacja w tym zakresie pozostała identyczna. Za mycie pojemników, a więc utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym jest zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 odpowiedzialny właściciel nieruchomości. Podobnie jak wyposażenie nieruchomości w pojemniki, mycie pojemników można w drodze umowy zlecić firmie, która dostarcza pojemniki.

W przypadku osób, które wbrew zasadom zamieszkują na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, będą one traktowane jak każdy inny mieszkaniec prowadzący gospodarstwo domowe i rozliczane na tych samych zasadach. Osoby te winny złożyć deklarację, której wzór określa uchwała Rady Miasta, a następnie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca wnosić stosowną opłatę bezpośrednio do Urzędu Miasta Gdyni bez pośrednictwa Zarządów ROD. Osoby takie będą również zobowiązane do zapewnienia we własnym zakresie pojemników na odpady, które będą opróżniane przez firmę wyłonioną w przetargu i opłacaną przez miasto.

Naczelnik Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni

Rodzinny Ogród Działkowy im. Mikołaja Reja w Gdyni

Adres:

ul. Zielona 31

81-112 Gdynia

Biuro czynne:

Soboty
od 10:00 do 13:00

tel./fax:

58-625-48-82

Email:

biuro@rod-mikolajareja-gdynia.pl

Kasa czynna:

Soboty
od 10.00 do 13.00

Magazyn czynny:

Czwartki i soboty
od 09.00 do 13.00

 

Telefon do spraw technicznych: 

510-640-042


Gospodarze ogrodu:

Edward Wasiołek

500-323-119

Jan Cegłowski

502-115-335

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Rodzinny Ogród Działkowy im. Mikołaja Reja w Gdyni