Kącik kuchenny w naszym Ogrodzie

Zatwierdzono Uchwałą nr 74/04/2022
Zarządu ROD im. M. Reja w Gdyni w dniu 27.04.2022 r.

Obowiązuje od dnia 2.05.2022 r.

REGULAMIN
udostępniania pomieszczeń ROD im. Mikołaja Reja w Gdyni


1. Pomieszczenia ROD im. Mikołaja Reja w Gdyni mogą być udostępniane członkom PZD użytkownikom działek, w celu organizacji uroczystości rodzinnych i okolicznościowych.
2. Osoba zainteresowana udostępnieniem pomieszczeń ROD składa pisemny wniosek do Zarządu ROD im. Mikołaja Reja wg wzoru będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu. Przedstawia do wglądu dowód osobisty i legitymację członka PZD.
3. Pod pojęciem „pomieszczenia ROD” rozumie się: świetlicę, kącik gospodarczy, toaletę i korytarz oraz wyposażenie wg spisu udostępnianych naczyń.
4. Wydanie kluczy do pomieszczeń ROD może nastąpić po okazaniu dowodu wpłaty ryczałtu w wysokości określonej niniejszym regulaminem, wpłaty kaucji zwrotnej za udostępnienie naczyń, odebraniu od korzystającego podpisanego oświadczenia oraz protokołu przekazania będącego załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu.
5. Korzystający z pomieszczeń musi pokryć koszty wg wskazań licznika energii elektrycznej. Przed udostępnieniem pomieszczeń wpłacić do kasy, lub na rachunek ROD ryczałt z tytułu korzystania z wody, gazu butlowego, kuchenki, lodówek, czajników , naczyń, sztućców oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia oraz za odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci.
W okresie grzewczym korzystający pokrywa koszty ogrzewania w ramach ryczałtu od momentu udostępnienia pomieszczeń do godz. 24.00 dnia poprzedzającego zdanie sali.
6. Ryczałt wynosi:

Członkowie PZD
ROD im. Mikołaja Reja
Członkowie PZD
innych ROD
Ilość uczestników
300 zł
400 zł
mniej niż 20 osób
350 zł
500 zł
20-50 osób
500 zł
700 zł
powyżej 50 osób


Ryczałt jest opłacony za udostępnienie pomieszczeń na czas do 48 godzin, liczony od momentu przekazania do odbioru kluczy do pomieszczeń ROD. Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę, korzystający wnosi opłatę zryczałtowaną w wysokości 10 zł. Podstawą rozliczenia jest protokół przekazania.
7. Wysokość kaucji zwrotnej ustala się na 600 zł, które będzie rozliczane z protokołem odbiorczym.
Za nadzór w czasie usuwania ewentualnych szkód poza godzinami urzędowania, korzystający ponosi koszt w wysokości 20,00 zł brutto za godzinę.
8. Odpowiedzialną osobą za realizację niniejszego regulaminu jest wyznaczony pracownik ROD, natomiast za przestrzeganie jego postanowień wszystkie osoby zatrudniane przez Zarząd ROD im. Mikołaja Reja w Gdyni.