Przenoszenie prawa do działki według ustawy o ROD

Prawo do działki w naszym Ogrodzie można uzyskać (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych - Dz.U. z 2014 r. poz. 40 ze zm.), w zależności od zaistniałej sytuacji, na następujących zasadach: 

  1. W drodze przeniesienia prawa do działki (potocznie nazywane “sprzedażą działki”, choć tak naprawdę sprzedawane/kupowane są tylko altana i nasadzenia, a sama działka użytkowana jest na podstawie umowy dzierżawy) – działkowiec przenosi swoje prawo do działki podpisując umowę z osobą zainteresowaną przejęciem tego prawa – obecnie jest to najczęściej spotykana sytuacja (art. 41 ustawy o ROD).
  2. Wstępując w prawo do działki – składając w zarządzie ROD oświadczenie o wstąpieniu w prawa – dotyczy współmałżonka lub osoby bliskiej zmarłego działkowca (art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o ROD).

Poniżej opisujemy szerzej i zamieszczamy wzory dokumentów, jakie należy sporządzić przy przeniesieniu prawa do działki, zawieraniu umowy dzierżawy działkowej oraz wstąpieniu w prawa do działki. Druki są dostępne jako wypełnione niezbędnymi danymi naszego Ogrodu (wymagają uzupełnienia danych zbywcy i nabywcy oraz numeru konkretnej działki i jej powierzchni).

 

Ad. 1

W przypadku przeniesienia prawa do działki, podstawą jest umowa (wzór nr 1) zawierana przez dotychczasowego działkowca (zbywcę) z osobą, na którą przenosi prawa do działki (nabywcę). Należy pamiętać, że umowę trzeba podpisać w obecności notariusza, gdyż poświadcza on na tej umowie tożsamość osób podpisujących (nie chodzi o tzw. umowę notarialną, tylko o poświadczenie tożsamości osób podpisujących). Umowa winna być sporządzona w 3 egzemplarzach: jeden dla zarządu ROD i po jednym dla zbywającego i nabywcy (nie jest konieczne notarialne poświadczanie podpisów na wszystkich 3 egzemplarzach - wystarczy poświadczyć tylko 1 egzemplarz).

Nabywający prawo do działki składa do zarządu ROD wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia do niej prawa (wzór nr 2) i dołącza do wniosku 1 egzemplarz umowy (ten poświadczony przez notariusza). Zarząd ROD, jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań, zatwierdza umowę. Zatwierdzenie odbywa się w formie uchwały zarządu, którą doręcza się stronom umowy i dołącza do ewidencji działek w ROD.

Podane w umowie przeniesienia prawa do działki terminy nie są terminami obowiązkowymi. Strony umowy, a więc zbywca i nabywca, mogą dowolnie umawiać się co do terminów, a nawet samej zapłaty, czy nastąpi ona po podpisaniu umowy, czy na przykład dopiero po zatwierdzeniu tej umowy przez zarząd ROD.

Osoba nabywająca prawo do działki wnosi jednorazowe opłaty ogrodowe: inwestycyjną (360 PLN) i wpisową (300 PLN).

 

Ad. 2

W przypadku śmierci działkowca, jeśli jego współmałżonek nie posiada prawa do działki jako jej współdzierżawca lub w przypadku braku współmałżonka działkę ma po nim objąć osoba bliska, może w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci złożyć w zarządzie ROD oświadczenie woli (wzór nr 3) o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z tego prawa. Jeżeli wniosek współmałżonka nie zostanie złożony w tym okresie, osoba bliska ma kolejne 3 miesiące na złożenie stosownego oświadczenia woli. Do oświadczenia dołącza się odpis aktu zgonu. Zarząd ROD stwierdza wstąpienie w prawo do działki podejmując uchwałę.

Osoba wstępująca w prawo do działki wnosi jednorazową opłatę ogrodową: wpisową (300 PLN).

 

Ze względu na rozbieżności traktowania takiej operacji przez organy skarbowe, osoby dokonujące przeniesienia prawa do działki (zarówno zbywca jak i nabywca) powinny zasięgnąć informacji we właściwym urzędzie skarbowym, w kwestiach rozliczenia podatku dochodowego i podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

  • Zob. więcej na temat przenoszenia praw do działki w ROD na stronie PZD

wzor-nr-1-umowa-przeniesienia-praw-do-dzialki.pdf
wniosek-o-zatwierdzenie-przeniesienia-prawa-do-dzialki.pdf
Oswiadczenie_o_wstapieniu_w_prawa_do_dzialki_po_zmarlym.pdf
deklaracja_czlonkowska_pzd.pdf

Wersje edytowalne (Word) dokumentów do pobrania:

- umowa

- wniosek o zatwierdzenie umowy

-
deklaracja członkowska