UWAGA!!! OPÓŹNIENIA W OPŁATACH OGRODOWYCH

Drodzy Działkowcy! 

Przypominamy, że na Walnym Zebraniu 19 maja br. została podjęta uchwała o podtrzymaniu stawek i terminów płatności opłat ogrodowych.

  • Opłatę należało wnieść do 30 czerwca 2024 r.
  • Wg regulaminu ROD § 19 [Odsetki ustawowe; dzień wpłaty]

   1. W przypadku nie opłacenia opłat ogrodowych w ustalonym przez walne zebranie ROD terminach,
    zarząd ROD obowiązany jest
naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie licząc od dnia następnego
    po ustalonym terminie.

   2. Jeżeli dzień oznaczony jako termin wpłaty jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin upływa
   dnia następnego.

   3. Za dzień wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto ROD albo datę wpłaty w kasie ROD.

  • Opłaty należy wpłacać na konto bankowe nr:
    58 1440 1387 0000 0000 1469 7608
    (tytuł przelewu: nr działki, imię i nazwisko użytkownika, za rok...) lub wyjątkowo do kasy ogrodu.

Zarząd ROD