Uwaga: ze względu na stan techniczny urządzenia udostępnianie go działkowcom zostaje wstrzymane do odwołania!

REGULAMIN
udostępniania rozdrabniacza

 • rozdrabniacz jest własnością Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. M. Reja w Gdyni,
 • rozdrabniacz może być udostępniany tylko i wyłącznie użytkownikowi działki ROD im. M. Reja w Gdyni nie posiadającej zaległości w opłatach,
 • rozdrabniacza nie wolno wywozić poza obręb ROD,
 • rozdrabniacz wypożyczany jest nieodpłatnie,
 • osoba wypożyczająca ponosi jedynie koszty zużytego paliwa,
 • osoba wypożyczająca sprzęt nie ma prawa udostępniać go komukolwiek, w jakiejkolwiek formie,
 • rozdrabniacz przekazywany jest działkowiczowi przez gospodarza ogrodu i przez gospodarza odbierany,
 • rozdrabniacz jest przekazywany sprawny technicznie,
 • w trakcie odbierania gospodarz sprawdza stan techniczny,
 • koszty naprawy uszkodzeń wynikłych w trakcie eksploatacji ponosi osoba wypożyczająca,
 • rozdrabniacz wypożyczany jest z pełnym bakiem paliwa,
 • paliwo uzupełnia gospodarz ogrodu w obecności osoby wypożyczającej i na tej podstawie oblicza koszty,
 • osoba wypożyczająca przed wypożyczeniem musi zapoznać się z instrukcją BHP, niniejszym regulaminem oraz przejść krótki instruktaż obsługi udzielany przez gospodarza,
 • spełnienie powyższego punktu działkowicz kwituje własnoręcznym podpisem,
 • w trakcie pracy tylko osoba wypożyczająca ma prawo obsługiwać urządzenie i dbać, aby osoby postronne znajdowały się w bezpiecznej odległości i nie poniosły żadnej szkody, ani uszczerbku na zdrowiu,
 • za szkody powstałe w zdrowiu, mieniu i infrastrukturze w trakcie pracy i transportu urządzenia odpowiada osoba wypożyczająca.

 PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA
 

Rozdrabniacz przekazano sprawny technicznie, z pełnym bakiem paliwa.

Wypożyczający zapoznał się z instrukcją BHP i niniejszym regulaminem.

Gospodarz udzielił krótkiego instruktażu obsługi urządzenia.

Uwagi: ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

GOSPODARZ

data

OSOBA WYPOŻYCZAJĄCA

………

………

………

imię, nazwisko i podpis

 

imię, nazwisko, podpis, numer działki

 PROTOKÓŁ ODBIORU
 

Rozdrabniacz zdano sprawny technicznie,

Zużyto ……… litrów paliwa, co daje kwotę ………….. zł do rozliczenia w kasie ROD.

Uwagi: ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

GOSPODARZ

data

OSOBA WYPOŻYCZAJĄCA

………

………

………

imię, nazwisko i podpis

 

imię, nazwisko, podpis, numer działkiprev next