Zaległości - odsetki od nieterminowych wpłat

W związku z dużymi opóźnieniami w regulowaniu opłat za 2021 rok (dokonywanymi po terminie) występują spore rozbieżności między należnymi kwotami za opłaty a dokonywanymi wpłatami w postaci przelewów bankowych. W związku z tym prosimy o dokonywanie należnych wpłat w kasie ogrodu (lub ustalanie stanu zaległości drogą mailową: skarbnik@rod-mikolajareja-gdynia.pl oraz odbieranie w kasie oryginałów dowodów wpłat KP i ewentualne uregulowanie zadłużenia.