WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

ZARZĄD ROD IM. MIKOŁAJA REJA W GDYNI ZAPRASZA NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE W ROD

Które obędzie się w niedzielę 19 maja 2024 r. w Gdyni

 1. I termin godz. 15.00
 2. II termin godz. 15.30

W budynku Zarządu ROD im. Mikołaja Reja

Adres: 81-112 Gdynia ul. Zielona 31


PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO W ROD Z DNIA 19 MAJA 2024 R.

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie regulaminu zebrania.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2023 r. (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r. i za kadencję.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2023 r. i za kadencję przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
 9. Dyskusja dot. sprawozdań.
 10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, głosowania nad uchwałami w sprawach:
  1. Zatwierdzenie kooptacji członka do składu organu ROD.
  2. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2023 r. i za okres kadencji.
  3. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.
  4. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r. i za okres kadencji.
  5. Udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi ROD.
  6. Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
 12. Sprawozdanie Komisji Wyborczej przedstawienie kandydatów do organów ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD. Wybory.
 13. Przerwa w obradach. Pierwsze posiedzenia organów ROD.
 14. Projekt programu działania na kadencję 2024-2028 i projekt planu pracy na 2024 r.
 15. Projekty opłat ogrodowych na 2024 r.
 16. Projekt preliminarza finansowego ROD na 2024 r. i ocena przez Komisję Rewizyjną ROD.
 17. Dyskusja dot. projektów.
 18. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, głosowania nad uchwałami w sprawach:
  1. Uchwalenia programu działania na kadencję i planu pracy na 2024 r.
  2. Uchwalenia opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2024 r.
  3. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego – modernizacja monitoringu.
  4. Uchwalenia innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
  5. Uchwalenia preliminarza finansowego na 2024 r.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad.


Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach

 1. piątek 10 maja 2024 roku w godzinach od 16.00 do 18.00
 2. sobota 11 maja 2024 roku w godzinach od 10.00 do 12.00

w budynku Zarządu ROD im. Mikołaja Reja w Gdyni.

W regulaminie zastrzeżono, że czas wystąpienia w dyskusji nie może przekroczyć 3 minut.

Zgodnie z § 61 ust. 1 Statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 Statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.