WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Informacja

Zarząd ROD im. Mikołaja Reja w Gdyni Informuje o WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM, które odbędzie się w dniu 30.03.2019 r. w Domu Działkowca ROD im. Mikołaja Reja w Gdyni.

Początek obrad:

w I terminie godz. 10.00

w II terminie godz. 10.30


PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1.

Otwarcie zebrania.

2.

Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.

3.

Zatwierdzenie porządku obrad.

4.

Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

5.

Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.

6.

Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2018 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.

7.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2018 roku oraz za kadencję.

8.

Ocena działalności Zarządu ROD za 2018 rok oraz za kadencję przez Komisję Rewizyjną wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.

9.

Projekt programu działania na kadencję 2019-2022.

10.

Projekt planu pracy na 2019 rok.

11.

Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok.

12.

Ocena preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok przez Komisję Rewizyjną ROD.

13.

Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

14.

Dyskusja.

15.

Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. Głosowania:

>

1) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku oraz za kadencję.

>

2) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.

>

3) Uchwala w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD.

>

4) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku i za kadencję.

>

5) Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.

>

6) Wybory Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.

>

7) Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2019 roku.

>

8) Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

>

9) Uchwalenie planu pracy na 2019 rok i programu działania na okres kadencji.

>

10) Uchwalenie preliminarza finansowego na 2019 rok.

16.

Sprawy różne.

17.

Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 16 i 23  marca 2019 r. w godz. od 10.00 do 13.00 w Biurze ROD.