Walne Zebranie Sprawozdawcze


ZAPROSZENIE

NA NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Nadzwyczajne Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD w ROD odbędzie się w dniu 14 maja 2022 r. w Domu Działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Mikołaja Reja w Gdyni, ul. Zielona 31, 81-112 Gdynia

Początek obrad:
   w I terminie godz. 10.00
   w II terminie godz. 10.30
Uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu.
___________________________________________________________________________
_______________________________________________

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2021 r. (merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2021 r.
9. Ocena działalności Zarządu ROD za 2021 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
10. Dyskusja.
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
1) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2021 r.
2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego ROD za 2021 r.
3) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2021 r.
12. Projekt planu pracy na 2022 r.
13. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2022 r.
14. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2022 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
15. Dyskusja.
16. Ustalenie składów liczbowych władz ROD.
17. Wybory władz ROD.
18. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
1) Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2022 r.
2) Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców.
3) Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
4) Uchwalenie planu pracy na 2022 r.
5) Uchwalenie preliminarza finansowego na 2022 r.
19. Sprawy różne.
20. Zakończenie obrad.Uprawnieni do udziału w walnym zebraniu członkowie PZD będą mogli zapoznać się z materiałami sprawozdawczymi w dniach 6 i 7 maja 2022 r. w godzinach 11.00-13.00 w Biurze Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Mikołaja Reja w Gdyni, ul. Zielona 31, 81-112 Gdynia.