Walne Zebranie Sprawozdawcze

ZAPROSZENIE
NA
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD odbędzie się w dniu 28 marca 2020 r. w Domu Działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Mikołaja Reja w Gdyni, ul. Zielona 31, 81-112 Gdynia

Początek obrad:                                                                                                                                                     _

  w I terminie godz. 10.00

  w II terminie godz. 10.30

Uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________


PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 

1.       Otwarcie zebrania.

2.       Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.

3.       Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.

4.       Zatwierdzenie porządku obrad.

5.       Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.

6.       Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2019 r. (merytoryczne i finansowe).

7.       Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 r.

8.       Ocena działalności Zarządu ROD za 2019 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.

9.       Dyskusja.

10.   Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

11.   Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:

1)     Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2019 r.

2)     Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.

3)     Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2019 r.

12.   Projekt planu pracy na 2020 r.

13.   Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2020 r.

14.   Ocena preliminarza finansowego ROD na 2020 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.

15.   Dyskusja.

16.   Zatwierdzenie kooptacji członka do składu organu ROD.

17.   Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:

1)     Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2020 r.

2)     Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

3)     Uchwalenie planu pracy na 2020 r.

4)     Uchwalenie preliminarza finansowego na 2020 r.

18. Sprawy różne.

19. Zakończenie obrad.


Uprawnieni do udziału w walnym zebraniu członkowie PZD będą mogli zapoznać się z materiałami sprawozdawczymi w dniach 14 i 21 marca 2020 r. w godzinach 10.00-13.00 w Biurze Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Mikołaja Reja w Gdyni, ul. Zielona 31, 81-112 Gdynia.