WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Zawiadomienie

Zarząd ROD im. Mikołaja Reja w Gdyni zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, które odbędzie się w dniu 07.04.2018 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (dawniej: Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4), 81-155 Gdynia, ul. Płk. Dąbka 207 – stołówka szkolna na I piętrze.

Początek obrad:

w I terminie godz. 10.00

w II terminie godz. 10.30

Zgodnie z § 62 ust. 1 Statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 Statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

PORZĄDEK OBRAD

1.

Otwarcie zebrania.

2.

Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.

3.

Zatwierdzenie porządku obrad.

4.

Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

5.

Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.

6.

Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2017 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).

7.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2017 roku.

8.

Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2017 rok wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.

9.

Projekt planu pracy na 2018 rok.

10.

Projekt preliminarza finansowego na 2018 rok.

11.

Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

12.

Dyskusja.

13.

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2017 roku.

14.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok.

15.

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2017 roku.

16.

Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2018 roku.

17.

Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców.

18.

Uchwalenie planu pracy na 2018 rok.

19.

Uchwalenie preliminarza finansowego na 2018 rok.

22.

Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

21.

Sprawy różne.

22.

Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 24.03.2018 r. w godz. od 10.00 do 13.00 w Biurze ROD.