Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd ROD im. Mikołaja Reja w Gdyni zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, które odbędzie się w dniu 25.03.2017 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (dawniej: Zespół Szkół

Ogólnokształcących nr 4), 81-155 Gdynia, ul. Płk. Dąbka 207. 

Początek obrad:

w I terminie godz. 10.00

w II terminie godz. 10.30

Zgodnie z § 62 ust. 1 Statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez wzglęu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 Statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności. 

PORZĄDEK OBRAD

1.

Otwarcie zebrania.

2.

Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.

3.

Zatwierdzenie porządku obrad.

4.

Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

5.

Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.

6.

Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2016 rok
(sprawozdanie merytoryczne i finansowe).

7.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2016 roku.

8.

Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2016 rok
wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.

9.

Projekt planu pracy na 2017 rok.

10.

Projekt preliminarza finansowego na 2017 rok.

11.

Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocnść obrad.

12.

Dyskusja.

13.

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2016 roku.

14.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok.

15.

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD
w 2016 roku.

16.

Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD.

17.

Wybory członka Zarządu ROD.

18.

Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2017 roku.

19.

Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym
partycypacji finansowej działkowców.

20.

Uchwalenie planu pracy na 2017 rok.

21.

Uchwalenie preliminarza finansowego na 2017 rok.

22.

Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

23.

Sprawy różne.

24.

Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 18.03.2017 r. w godz. od 10.00 do 13.00 w Biurze Zarządu ROD.