Utwardzenie alejek od strony ul. Dąbka

Po serii roztopów i ulew na przełomie wiosny i lata 2016 roku nadmiar wody opadowej zaczął zalewać niektóre działki i tworzył ogromną kałużę przy bramie wjazdowej od strony ul. Dąbka.

Przejście przy głównej bramie naszego ROD było bardzo utrudnione, a przejazd samochodami osobowymi był chwilami niemożliwy. W związku z powyższym - po serii skarg ze strony działkowiczów - Zarząd podjął decyzję o interwencyjnych działaniach mających na celu zabezpieczenie działek i przejścia przed podobnymi incydentami w przyszłości.

W pierwszej kolejności przeprowadzono wizję lokalną i stwierdzono, że większa część wody spływa na tereny działek drogą dojazdową i spływa z okolicznych pól. Wypracowano koncepcję zbudowania 2 dodatkowych studni chłonnych, odbudowania istniejącej studni i połączenia ich wszystkich rurami drenażowymi. Ponadto podjęto decyzję o utwardzeniu zalewanej części alei.
Koncepcja ta była niestety bardzo droga w realizacji i czas potrzebny na uzyskanie pozwoleń i formalności związanych z kopaniem nowych studni chłonnych był trudny do oszacowania.

Po kolejnych konsultacjach z osobami mającymi doświadczenie w interesującej nas tematyce zarząd postanowił podzielić prace na dwie części.
Po pierwsze podjęto decyzję o wystąpieniu do Urzędu Miasta Gdyni o odtworzenie rowów i odpływów wody z drogi dojazdowej. Pozwoliłoby to na znaczne zmniejszenie ilości wody docierającej na teren ogrodu z zewnątrz.
Zarząd Dróg i Zieleni po zapoznaniu się ze sprawą oraz po wykonaniu szeregu wizji lokalnych podjął decyzją o rozpoczęciu analizy własności gruntów w rejonie przed naszą bramą wjazdową i wykonaniu odwiertów w celu zapoznania się z układem warstw geologicznych. Konsekwencją tych działań ma być wykopanie studni chłonnych na terenach miejskich przed ogrodem. Pozwoli to odbierać nadmiar wody spływającej do nas z zewnątrz.
Działania mają być przeprowadzone w 2017 r.

Po wtóre postanowiono utwardzić zalewaną część alei. Po przeprowadzonym zapytaniu o cenę wyłoniono wykonawcę prac i podpisano umowę. Prace zakończono przed świętami. W ramach prac wykonano wykorytowanie alei w rejonie kałuży, wysypanie alei tłuczniem, utwardzenie, wykonanie odwodnienia liniowego (przeznaczonego do obciążeń przez samochody ciężarowe) i czyszczenie istniejącej studni chłonnej przy użyciu specjalistycznego wozu asenizacyjnego. W celu ograniczenia własnych nakładów finansowych do niezbędnego minimum zarząd podjął decyzję o zaniechaniu dalszych działań i sprawdzeniu efektów jakie przyniosą przeprowadzone dotychczas prace.

Poniżej zamieszczono zdjęcia z sytuacją w rejonie bramy od ul. Dąbka przed i po utwardzeniu. Zdjęcia przed utwardzeniem wykonane były kilka dni po ulewnym deszczu.

1_2jpg 2_2jpg 4jpg

3_1jpg 6_1jpg

5jpg 7jpg 8jpg

Pod koniec 2016 r. przeprowadzono utwardzenie alei Reja w rejonie ustawienia kontenerów od alejki 27 do 26 (korytowanie, wysypanie tłuczniem i utwardzenie) oraz od alejki 26 do 25 wysypanie tłuczniem i utwardzenie.

1_3jpg 2_3jpg 5_1jpg
3_2jpg 4_1jpg
9jpg 11jpg 12jpg

Utwardzono też odcinek drogi wjazdowej od ulicy Zielonej.

1_1jpg 2_1jpg

Wysypano i utwardzono także bardzo zniszczony odcinek pieszy przy bramce od ulicy Zielonej.

1jpg 2jpg 3jpg