Po Walnym Zebraniu...

W dniu 7 kwietnia odbyło się Walne Zebranie działkowców naszego Ogrodu. Zebranie przebiegło zgodnie z przyjętą procedurą i z planowanym porządkiem obrad.

Walne Zebranie dokonało głosowania następujących uchwał (z następującymi wynikami głosowań):

  • Uchwała nr 1/2018
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu
ROD 2017 roku.
Przyjęto jednogłośnie;

  • Uchwała nr 2/2018
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2017 roku.
Przyjęto jednogłośnie;

  • Uchwała nr 3/2018
W sprawie wysokości poszczególnych opłat ogrodowych w 2018 r. i terminu ich wnoszenia.
Przyjęto jednogłośnie;

  • Uchwała nr 4/2018
W sprawie realizacji zadania remontowego na temat odwodnienia miejsc postojowych od ulicy
Płk. Dąbka.
Przyjęto jednogłośnie;

  • Uchwała nr 5/2018
W sprawie realizacji zadania remontowego na temat dokończenia utwardzenia nawierzchni w
rejonie miejsc postojowych od ulicy Zielonej.
Przyjęto jednogłośnie;

  • Uchwała nr 6/2018
W sprawie realizacji zadania remontowego na temat posypanie piaskiem nawierzchni
utwardzonych w 2017 roku.
Przyjęto jednogłośnie;

  • Uchwała nr 7/2018
W sprawie realizacji zadania remontowego na temat utwardzenia fragmentów Alei Dębowej i
Alei Nr 6.
Przyjęto jednogłośnie;

  • Uchwała nr 8/2018
W sprawie planu pracy na 2018 rok.
Przyjęto jednogłośnie;

  • Uchwała nr 9/2018
W sprawie preliminarzy finansowych na 2018 rok.
Przyjęto jednogłośnie;

  • Uchwała nr 10/2018
W sprawie zatwierdzenia regulaminu wjazdu pojazdów mechanicznych na teren Ogrodu.
Przyjęto większością głosów przy jednym głosie przeciwnym.

Zdjęcia z Walnego Zebrania znajdują się w Galeriach