Granty dla Stowarzyszeń Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Konkurs „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” ogłoszony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma za zdanie wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do ochrony i poprawy jakości terenów zielonych w miastach. Ich efektem powinno być powiększenie powierzchni zieleni, ograniczanie hałasu i zanieczyszczenia powietrza, mogą też dotyczyć małej infrastruktury wodno-ściekowej i energetycznej. Przedmiotem konkursu jest przyznanie grantów na dofinansowanie projektów, które najbardziej przyczynią się do rozwoju zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych (ROD) w częściach wspólnych z wyłączeniem terenów zieleni przeznaczonych do indywidualnego korzystania przez osoby będące członkami stowarzyszeń.

Wartość udzielonego wsparcia dla jednego rodzinnego ogrodu działkowego (ROD) wynosi nie mniej niż 10 tyś. zł i nie więcej niż 100 tyś. zł, a w przypadku ROD, w którym liczba działek indywidualnych przekracza 400, maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych (maksymalna wartość grantu) ustalana jest jako iloczyn: liczby działek indywidualnych w ROD oraz współczynnika 250 zł (np. dla ROD z 480 działkami maksymalna wartość grantu wynosi 480x250zł = 120 tyś. zł), ale nie więcej niż 150 tyś. zł.

Projekt realizowany jest z Funduszy Europejskich, budżet programu wynosi 47 mln zł.

Z informacji wynika, że ROD może ubiegać się o granty tylko dla nowo prowadzonych inwestycji nie dla inwestycji, które już mają swój bieg. Składanie wniosków oficjalnie rozpoczęto się 30 maja br. Natomiast czas rozliczenia pozyskanych środków w ramach przyznanego grantu winien zakończyć się 31 sierpnia 2023 r.

Na stronie ARiMR zamieszczony został wykaz podstawowych rodzajów inwestycji możliwych do finansowania dla ROD, obejmujący między innymi:

a. budowa, remont lub modernizacja banerów i tablic edukacyjnych o roli ekologicznej ROD,

b. zapewnienie naturalnego nawożenia, np. poprzez budowę/zakup kompostownika, urządzenia do rozdrabniania gałęzi, miejsca składowania kompostu i ściółki (zrębki, torf, trociny i in.) wykorzystywanych na terenie ogólnym ROD,

c. utworzenie lub odtworzenie remizy dla ptaków i owadów (skupiska roślin nektaro- i owocodajnych, np. tarnina, czereśnia ptasia, dereń, czeremcha, świdośliwa, głóg),

d. utworzenie instalacji służących zachowaniu i rozwojowi dzikich owadów, w tym zapylających (np. hotel dla owadów),

e. karmniki i budki lęgowe dla ptaków, w tym łowiących komary (np. dla jerzyków),

f. utworzenie działki edukacyjnej - wykorzystując tereny niezagospodarowane lub wolne działki,

g. zakładanie placów zabaw dla dzieci,

h. wyposażenie terenów ogólnych w siłownie plenerowe,

i. budowa i modernizacja toalety publicznej.

Dostępny program obejmuje także dodatkowe inwestycje dotyczące infrastruktury ogrodu np. modernizacja sieci energetycznej, rowów melioracyjnych, budowy kanalizacji ściekowej, domów działkowca itd. Uruchomienie dodatkowej inwestycji warunkowane jest zrealizowaniem inwestycji podstawowej tzw. „zielonej”.

Projekt trwa tylko 12 miesięcy, a środki finansowe w przypadku ich otrzymania należy rozliczyć w tym okresie. Dlatego należy podejść z rozwagą i odpowiedzialnością, gdyż nie zrealizowanie projektu w wyznaczonym terminie wiąże się ze zwrotem otrzymanej dotacji.

ARiMR przeprowadza kontrole (w trakcie/ na zakończenie) wykorzystania środków przeznaczonych na realizację grantów pod kątem prawidłowości realizacji i wykonania projektu objętego grantem oraz prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych, w siedzibie Grantobiorcy oraz w miejscu realizacji projektu.

Wykonany projekt objęty grantem musi zachować trwałości i być utrzymany przez ROD w należytym stanie przez okres 5 lat. Stanowi to dodatkowe obciążenie finansowe dla ROD, gdyż musi on przez ten okres utrzymać inwestycję z własnych środków finansowych (środków wnoszonych przez działkowców).

Należy dodać, że aby móc rozpocząć jakąkolwiek inwestycję w infrastrukturę konieczne jest uzyskanie pozwoleń wynikających z prawa m. in. budowlanego, wodno-prawne, ochrony środowiska. Pozwolenia wydawane są na podstawie planów, projektów itd. Cały proces począwszy od zlecenia wykonania projektu do realizacji inwestycji jest długotrwały i kosztowny. Należy wziąć też pod uwagę obecne problemy m. in. z pozyskaniem wykonawców – fachowców (rzetelni i terminowi - liczy się czas), rosnącymi cenami materiałów.

W ramach przedsięwzięć możliwych do sfinansowania ze środków grantu uwzględnione są inwestycje objęte podstawowym zakresem oraz inwestycje dotyczące elementów dodatkowych, w tym infrastruktury dla udostępnienia zieleni (max do 30 % kosztów kwalifikowalnych projektu) oraz koszty pośrednie (max do 10% wartości udzielonego grantu), a także koszty przygotowania dokumentacji technicznej, niezbędnej do realizacji zadania objętego grantem (max do 10% wartości udzielonego grantu).Materiały:
Wykaz rodzajów inwestycji możliwych do finansowania
Pozakonkursowy projekt grantowy - Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych
Kryteria przyznawania grantu w ramach projektu